پیام موسس

با استعانت از پروردگار یکتا و تاییدات الهی در راستای اهداف متعالی جامعه حمایت از گسترش روابط بازرگانان ایرانی ( جامعه بازرگانان ایران ) و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و پاسداری از کرامت انسانی، گام برمیداریم. ما به عنوان خدمتگزاران جامعه با هدف ارایه خدمت، تکریم انسان‌ها، گسترش و پیشبرد و ارتقای علم، وتوسعه کمی وکیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امورآموزشی و پژوهشی در زمینه های مرتبط و نیز گردهمایی تجار، بازرگانان و صاحبان اندیشه جهت انجام تحقیقات علمی و فرهنگی، همکاری با نهادهای اجرایی و نهایتا ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در سطح ملی و بین المللی بر اصول اعتقادی ارائه شده در منشور اخلاقی شرکت که شامل بر مواردی همچون خدا محوری، تعالی سازمانی، فرهنگ سازمانی، قانون محوری، دانش محوری، می باشد، هم پیمان و استوار خواهیم بود تا در جهت سرافرازی صنعت و اقتصاد و اعتلای کشور مشارکت اساسی داشته باشیم.

جامعه بازرگانان ایران با تشکیل گروه های تخصصی مستقل در 21 حوزه ی کاری تخصصی بازرگانی و اقتصادی و با به خدمت گرفتن دانش تخصصی آنها موجبات تحقق هر چه بهتر رسالت و ماموریت سازمانی خود گردیده است.