ماموریت جامعه بازرگانان ایران


  • افزایش مشارکت و تعامل بازرگانان و فعالان اقتصادی با یکدیگر برای استفاده از فرصت‌های بازرگانی و گذر از موانع

  • تولید فکر و ایده‌های نوین از طریق اجماع و هم‌فکری صاحب‌نظران اقتصادی ایرانی در داخل و خارج کشور در راستای بهره وری بهینه از منابع و پتانسیل‌ها و مدیریت نقاط قابل بهبود و ارائه راه حل‌های جدید برای گذار از تهدیدها

  • مشورت و همفکری با جریان‌های تصمیم‌ساز اقتصادی و تجاری کشور در جهت هماهنگی با فضای اقتصادی بین‌المللی در حوزه‌های مختلف تجاری اعم از تولید، خدمات و بازرگانی

  • ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در راستای عدالت اجتماعی از طریق کارآفرینی اجتماعی و کمک به نیازمندان در شرایط سخت