درباره ما

جامعه حمایت از گسترش بازرگانان ایرانی که به اختصار جامعه بازرگان ایران نامیده می شود، مؤسسه ای غیرانتفاعی است که به منظورگسترش و پیشبرد و ارتقای علم، وتوسعه کمی وکیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امورآموزشی و پژوهشی در زمینه های مرتبط و نیز گردهمایی تجار، بازرگانان و صاحبان اندیشه جهت انجام تحقیقات علمی و فرهنگی، همکاری با نهادهای اجرایی و نهایتا ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در سطح ملی و بین المللی با کسب مجوز ازکمیسیون انجمنهای علمی ایران وابسته به وزارت کشور، در تیرماه سال 1397 تأسیس گردید.

قسمتی از وب سایت جامعه بازرگانان ایران، یک منبع مرجع برای اطلاعات بیوگرافی و حرفه ای در مورد افراد برجسته حوزه بازرگانی ایران است. ما به دنبال این هستیم که کسانی را که در جامعه آنلاین هستند و در حوزه های تخصصی خودشان متمایز شده اند ، نمایان کنیم ، در حالی که می خواهیم از استاندارد نخبه رهبری و توانایی نمایندگی از سخنان کسانی که برای نمایندگی آنها استفاده می کنند ، حمایت کنیم.