ارزش های جامعه بازرگانان ایران

ارزش های جامعه بازرگانان ایران

  • تبعیت از قوانین جمهوری اسلامی ایران
  • استقلال از نهادهای سیاسی، مذهبی، مالی و هر نهاد دولتی و خصوصی
  • باور به کرامت انسانی و عدم تمایز انسان‌ها از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، موقعیت اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر در بهره‌مندی از حقوق بنیادی
  • باور به لزوم همبستگی در راستای عدالت اجتماعی